បកប្រែភាសា

Wednesday, August 14, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SGH-I997 Full khmer 4.1.1
ឯកសារដែរត្រូវមាននឹងរបៀបធ្វើមាននៅខាងក្រោម
01.firmwaredown
02.cm10down
03.playstordown
04.cwm down
05.khmer jb down
វិធីធ្វើ
01.
តំឡើង Recovery 
open -odin-pda-04.cwm down-start-appea pass ok
install -cm10-by recovery-volum up+down+power-install zip from sdcard-choose zip from sdcard-04.cwm down-yes-reboot-ok
02.install playstor
by recovery-volum up+down+power-install zip from sdcard-choose zip from sdcard-03.playstor-yes-ok
03.install khmer jb

1 comment:

  1. ឯកសាររបស់បងដូចច្រលំគ្នារញ៉េរញ៉ៃណាស់

    ReplyDelete