បកប្រែភាសា

Wednesday, August 14, 2013

Droid Razr (Motorola XT912) មិនអាចប្រើ Mobile Hotspot

I.ដំណោះស្រាយ
1. សូមទាញយក SQLite Editor (v1.5).apk Install to your phone.
2. បើកកម្មវិធី SQLite Editor ហើយរកមើល “Settings Storage” ចុចលើវាទៅ
3. អ្នកនឹងឃើញ “settings.db” ចុចលើវាហើយចុច “settings”
4. អូលចុះក្រោមស្វែងរក “entitlement_check” ចុចលើវាអោយយូរបន្តិច
វាចេញ “Edit Field” ចុចលើវាដើម្បីប្ដូរពីលេខ “1″ ទៅជាលេខ “0″ វិញ
5. Save ហើយ Restart ទូរស័ព្ទមួយទៅ
6. OK ពេលនេះអ្នកប្រើ Mobile Hotspot បានហើយ
Mobile Hotspot XT912
II.សូមអានបន្ថែមនៅទីនោះ
How to Get Free 4G LTE Wifi Tether/Mobile Hotspot on Rooted Droid Razr!

No comments:

Post a Comment