បកប្រែភាសា

Tuesday, August 27, 2013

[ផ្លូវការ] Samsung Galaxy S4 I9500 ទទួលបានការបន្ទាន់សម័យកំណែថ្មី (បន្ថែមភាសាខ្មែរ ឡាវ និង មីយ៉ាន់ម៉ា)ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចេញកំណែថ្មីសម្រាប់ Galaxy S4 I95000 ដោយបន្ថែមភាសាខ្មែរ ឡាវ និង ភូមា
ជាផ្លូវការដោយមិនចាំបាច់ Root ម៉ាស៊ីនឡើយ! សូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បញ្ចេញកំណែដូចនេះ
ម្ដងរួចមកដែរចំពោះ Galaxy Grand I9082 (ចុចទីនេះ)
ចំពោះអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់Galaxy S4 I9500  សូមចូលទៅកាន់ Settings > About > 
Software Update > Check Update រួចធ្វើការ Update រហូតដល់ឃើញមានភាសាខ្មែរនៅក្នុង
Settings > Language and Input > Language > ខ្មែរ!
បញ្ជាក់: សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់មកជាមួយប័ណ្ណធានាប៉ុណ្ណោះ!
Screenshot

ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចេញកំណែថ្មីសម្រាប់ Galaxy S4 I95000 ដោយបន្ថែមភាសាខ្មែរ ឡាវ និង ភូមា
ជាផ្លូវការដោយមិនចាំបាច់ Root ម៉ាស៊ីនឡើយ! សូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បញ្ចេញកំណែដូចនេះ
ម្ដងរួចមកដែរចំពោះ Galaxy Grand I9082 (ចុចទីនេះ)
ចំពោះអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់Galaxy S4 I9500  សូមចូលទៅកាន់ Settings > About > 
Software Update > Check Update រួចធ្វើការ Update រហូតដល់ឃើញមានភាសាខ្មែរនៅក្នុង
Settings > Language and Input > Language > ខ្មែរ!
បញ្ជាក់: សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់មកជាមួយប័ណ្ណធានាប៉ុណ្ណោះ!
Screenshot
- See more at: http://www.elunchen.com/2013/08/samsung-galaxy-s4-i9500_27.html#.Uhxo4T_Z2e0

ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចេញកំណែថ្មីសម្រាប់ Galaxy S4 I95000 ដោយបន្ថែមភាសាខ្មែរ ឡាវ និង ភូមា
ជាផ្លូវការដោយមិនចាំបាច់ Root ម៉ាស៊ីនឡើយ! សូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បញ្ចេញកំណែដូចនេះ
ម្ដងរួចមកដែរចំពោះ Galaxy Grand I9082 (ចុចទីនេះ)
ចំពោះអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់Galaxy S4 I9500  សូមចូលទៅកាន់ Settings > About > 
Software Update > Check Update រួចធ្វើការ Update រហូតដល់ឃើញមានភាសាខ្មែរនៅក្នុង
Settings > Language and Input > Language > ខ្មែរ!
បញ្ជាក់: សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់មកជាមួយប័ណ្ណធានាប៉ុណ្ណោះ!
Screenshot
- See more at: http://www.elunchen.com/2013/08/samsung-galaxy-s4-i9500_27.html#.Uhxo4T_Z2e0

No comments:

Post a Comment