បកប្រែភាសា

Tuesday, August 27, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ GT-P5100 4.1.2 full khmer


ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmware 4.1.2 down
02.cwm
03.khmer jb
-ត្រូវប្រាកដថាវាឈរឡើវើសិន4,1,2
install driver-ចុល download mode by Volurm down-power appear message press Volurm +and connect phone with pc
Open -odin-PDA-01.firmware 4.1.2down-start-pass -ok
តំឡើង Recovery

connect phone with pc by download mode
Open -odin-PDA-02.CWM-start-pass -ok
-តំឡើងភាសាខ្មែរ-តំឡើងតាម cwm
turn off the phone and turn on in to recovery mode by
volurm up+power-choos zip from sdcard-khmer jb-yes-reboot -ok
តំឡើងkeyboard តាមតម្រូវកា

No comments:

Post a Comment