បកប្រែភាសា

Tuesday, August 27, 2013

កូដអាថ៌កំបាំងរបស់ទូរស័ព្ទ Android

*#*#4636#*#* កូដនេះជួយឲ្យអ្នកដឹងអំពីព័ត៌មាន
មូ
លដ្ឋាន ដូចជា ថាមពលថ្ម សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗ

*#*#7780#*#* Factory Rstore Settings, លក់រាល់ឯ
កសារ និងកម្មវិធីដែលអ្នកបានដំឡើងទាំងអស់ ធ្វើឲ្យទូ
រស័ព្ទថ្មីដូចចេញពីរោងចក្រ។
*2767*3855# Reinstalls the phones firmware ដំឡ
ើងប្រព័ន្ធដំណើរការសាឡើងវិញ។
*#*#34971539#*#* បង្ហាញព័ត៌មានអំពីកាមេរ៉ារបស់
ទូរស័ព្ទ។
*#*#7594#*#* Changing the power button
behavior-Enables direct poweroff once the code
enabled
*#*#273283*255*663282*#*#* Quick backup to
all your media files បម្រុងទុកឯកសារ media ទាំងអស់
បានយ៉ាងលឿន។
*#*#197328640#*#* Enabling test mode for
service activity តេស្តមើលសេវា។
*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* OR
*#*#528#*#* Wireless
Lan Tests តេស្តមើលប្រព័ន្ធឥតខ្សែ Wireless ។
*#*#232338#*#* Displays Wi-Fi Mac-address បង្
ហាញអាសយដ្ឋាន Mac ដែលតភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi ។
*#*#1472365#*#* For a quick GPS test តេស្តម
ើលប្រព័ន្ធចាប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ GPS ។
*#*#1575#*#* A Different type GPS test តេស្តម
ើលភាពខុសគ្នានៃ GPS។
*#*#0283#*#* Packet Loopback test
*#*#0*#*#* LCD display test តេស្តមើលគុណភាពអេ
ក្រង់ទូរស័ព្ទ។
*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* Audio test តេស្
តសាកសំឡេង។
*#*#0842#*#* Vibration and Backlight test តេស្ត
មើលការញ័រ និងភ្លើងអេក្រង់។
*#*#2663#*#* Displays touch-screen version បង្
ហាញជំនាន់អេក្រង់។
*#*#2664#*#* Touch-Screen test តេស្តមើលភាពរ
ស់របស់អេក្រង់។
*#*#0588#*#* Proximity sensor test តេស្តញាណរ
បស់ sensor ។
*#*#3264#*#* បង្ហាញអំពីជំនាន់របស់ Ram។
*#*#232331#*#* តេស្តអំពី Bluetooth
*#*#7262626#*#* Field test
*#*#232337#*# បង្ហាញអាសយដ្ឋាន bluetooth
*#*#8255#*#* ត្រួតពិនិត្យសេវា Google Talk
*#*#4986*2650468#*#* ព័ត៌មានអំពី PDA, Phone,
Hardware, RF Call Date firmware info
*#*#1234#*#* ព័ត៌មានអំពី PDA and Phone
firmware info
*#*#1111#*#* បង្ហាញជំនាន់ FTA Software
*#*#2222#*#* បង្ហាញជំនាន់ FTA Hardware
*#*#44336#*#* បង្ហាញ Build time និង change
list number
*#06# បង្ហាញលេខ IMEI
*#*#8351#*#* បើក voice dialing logging mode
*#*#8350#*#* បិទ Disables voice dialing logging
mode
**05***# Execute from Emergency dial screen to
unlock PUK code
បញ្ចាក់ : មានកូដខ្លះ មិនប្រាកដថាអាចដំណើរការគ្រប់
សេរីទូរស័ព្ទបានទេ។

No comments:

Post a Comment