បកប្រែភាសា

Monday, August 5, 2013

onvert samsung galaxy sII lte E120k to Gt-i9300 support with khmer unicode
I.សូមទាញយកហ្វាល់ខាងក្រោម:(ប្រសិនទូរស័ព្ទបានតម្លើងClockworkModរួចហើយសូមរំលងទៅចំនុចIII)
1. ClockworkMod Recovery ទាញយក
2. Odin  ទាញយក
3. Root pack  ទាញយក (copy to sd card)​
II.បៀបធ្វើវា:
1.ស៉េរេusb debbuging and unknown source
2.Boot into download load mode 
3.ភ្ជាប់វាទៅនឹងកំព្យូរទ័រដោយខ្សែរusb(ត្រង់ចំនុចID comមានពណ៌លឿងឬត្រង់ចំនុចmessage លេចចេញអក្សរadded បានន័យថាស័ព្ទបានភ្ជាប់ជាមួយកំព្យូរទ័ររួចហើយ)។

4.ចុចOdin-->Bootloader-->cwm-recovery-v6.0.2.8-SHV-E120K_2.tar-->Start
5..បន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទរីស្តាតសូមដកខ្សែរUSBចេញរួច boot into Clockworkmod-->install zip from SD card-->choose.zip from sd-->root_sgs2hdbell.zip-->yes-->go back--> reboot yr phone.

III​. ធ្វើការRestoreដើម្បីCovert ទៅជា I9300
1.boot into Clockworkmod (volume++volume-+Power)
2 wipe data factory factory 
3. wipe cache parttion
4.go to advance wipe dalvik cache
3.ចុចback up and restore-->restore-->2013-08-04.06.46.16-->yes


ទាញយកហ្វាល់ដែលខ្ញុំបានback up វាទុកជាស្រេចរួចពន្លាវានិងចំលងFolder ឈ្មោះថាClockworkmodចូលក្នុងmemory


ប្រភពដើមពី    :   http://www.rashv.com

2 comments:

  1. តើសួរលុយ០១២បានអត់ពូ??????

    ReplyDelete