បកប្រែភាសា

Monday, August 5, 2013

ម៉ឺនុយខ្មែរលើ LG Vu F100 fix all App korea

*ចំណាំ​:::.: ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវរូតនិងតម្លើងCWMជាមុនសិនចុចទីនេះដើម្បីមើលអត្តបទដែលបានផ្សាយ 
+ហ្វាល់ខាងក្រោមជាប្រភេទ.zipសូមហ្លាស់វាតាមRecovryMod.
+. អាចផ្លាស់ប្តូរទៅជាភាសាផ្សេងបានដោយប្រើMorelocal 2 or ទីនេះ
បករភពដើមពី      :      http://www.rashv.com/

1 comment: