បកប្រែភាសា

Monday, August 5, 2013

ប្តូរឈ្មោះអាយខន់ជាភាសាខ្មែរលើIOS


សួរស្តីមិត្តៗទាំងអស់គ្នា!!!
ថ្ងៃនេះញុំសូមណែនាំបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តដាក់ឈ្មោះiconលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិអាយអូអេសជាភាសាខ្មែរតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម :
1.ទូរស័ព្ទកំរិតចាប់ពី4.ឡើងទៅដល់6និងបានJailbreak
2.ចូលក្នុងcydia-->search-->វាយពាក្យiconrenamer-->install-->restart spring
3.ចូលក្នុងsetting-->iconrenamer-->on
4.ពេលចង់ប្តូរឈ្មោះiconសូមចុចiconណាមួយអោយជាប់រូចចុចពីរដងលើiconណាមួយដើម្បីប្តូរឈ្មោះតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត។

No comments:

Post a Comment