បកប្រែភាសា

Sunday, August 25, 2013

FIX Stock ROM Sky A810S/A810K 4.1.2 Full KHMER AND Tiếng Việt 


[IMG]
[IMG][IMG]

 1. អានអត្ថបទទាំងអស់:
 2.   ដើម្បីចូលទៅ fastboot ដំឡើង Rom 4.0.4 IM-A810
  សូមចុច Volume-Volume + និងប៊ូតុង Power ដោតខ្សែ USB ទៅកុំព្យូទ័រដើម្បីដំឡើង Rom 
 3. ចំណាំ: នៅពេលដែលបញ្ហានៅលើកុំព្យូទ័របានផ្អាកដោយគ្មានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុង fastboot ដោយបណ្តាលមកពីការខ្វះ usb_androi_driver
 4. ចង់ចាំ ៖ មុននិងដំឡើង ROM SKY  IM-A810 4.0.4  ទៅ 4.1.2 សូមដំឡើង root និង ដំឡើង CWM ជាមុនសិន  
 5. ជ្រើសជ្រើស ZIP ពី sdcard (ខាងក្រៅឬជ្រើស 4.1.2 Rom fix ZIP ពី sdcard
 6. លុបទិននន័យ wipe data/factory reset.
 7. លុបទិននន័យ wipe cache partition> ចុចលើប៊ូតុង Yes ហើយរង់ចាំ -> បញ្ចប់ការដំឡើង - ប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ> ឥឡូវ
 8. Rom sky a810K 4.1.2  ( download )
 9. Rom AOKP-SonyXperiaZ-IM-810S ( download )

   SKY-A810K

  Part 1 , Part 2 , Part 3 , Part 4 , Part 5 , Part 6 , Part 7

  [IMG][IMG][IMG]

No comments:

Post a Comment