បកប្រែភាសា

Sunday, August 25, 2013

មីនុយខ្មែរលើទូរស័ព្ទ GT-I9082 4.1.2 full

Screenshot_2013-08-24-06-23-21 Screenshot_2013-08-24-06-23-37 Screenshot_2013-08-24-06-43-31
1.Odin3 v3.07 ទាញយក
2.3.firmware Menu khmer GT-I9082http://hotfile.com/dl/230621699/a31de1a/XME-I9082XXAMF5-20130613183926.zip.html

No comments:

Post a Comment