បកប្រែភាសា

Saturday, August 24, 2013

Galaxy S M110s Versoin 4.2.1 ប៊ុកតែមួយហ្វាល់តាម Odin មានយូនីកូដ​ នឹង ក្តាចុចខ្មែរស្រាប់


របៀបធ្វើនិងឯកសារមាននៅខាងក្រោម:
firmware 4.2.1 ទាញយក
Odin3 v3.07 ទាញយក

របៀបធ្វើ:
ពន្លាតហ្វាល់ដែលយើងបានទាញយកដាក់លើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
បិទទូរស័ព្ទហើយចុច Home+Power Conect ទៅកុំព្យូទ័រ
ហើយបើកកម្មវិធីOdin ចុចលើពាក្យ PDA ជ្រើសរើសយកហ្វាល់ដែលយើងបានពន្លាតនៅលើកុំព្យូទ័រ
ហើយពាក្យ Start រង់ចាំប្រហែល៥នាទីរហូតដល់វាដើរចប់។

No comments:

Post a Comment