បកប្រែភាសា

Saturday, November 1, 2014

Galaxy S4 LTE E330LSK 4.4.2 Fix SMS

របៀបទាញយក៖
1.ចុចទាញយក USB drivers 
2.ចុចទីនេះដើប្បីទាញយក ៖ 
Stock Rom fix 3G SMS Call 
Rom fix E330L 4.4.2  ( ទាញយក )
Rom fix E330S 4.4.2  ( ទាញយក )
Rom fix E330K 4.4.2 ( ទាញយក)
3.Extract (unzip)
4.Download Odin v3.09
5.Extract Odin zip-file
6.Open Odin v3.09
7.Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
8.Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
9.Add the firmware file to AP / PDA
9.Make sure re-partition is NOT ticked
10.Click the start button, sit back and wait a few minute

1 comment: