បកប្រែភាសា

Sunday, November 9, 2014

វិធីធ្វើអោយ iPhone ជាប់កូដ ដើរលើ iOS 8 អាចឆែកទឹកប្រាក់តាម USSD បាន

លោកអ្នក ដែលប្រើ iPhone ជាប់កូដ និងប្រើទ្រនាប់សីុម ហើយដំឡើងទៅកាន់ iOS 8 ប្រាកដ ជាជួបបញ្ហា មិនអាច ឆែកទឹកប្រាក់ តាមការវាយកូដ USSD ដែលផ្តើម ដោយ * ឬ # បាននោះទេ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ យើងសូមណែនាំ វិធីមួយ ដោយប្រើកម្មវិធី Commcenter patch for iOS 8 ពី Cydia។

តំរូវការជាមូលដ្ឋាន:
- iPhone ដែលដើរលើ iOS 8 ហើយ Jailbreak រួចហើយ
- កម្មវិធី​ iFile ដំឡើងបានពី Cydia
- កម្មវិធី Commcenter patch for iOS 8 ដំឡើងបានពី Cydia
   

វិធីអនុវត្តន៍:

- Add source : cydia.myrepospace.com/applelab/
-​ប្រើ itune ដើម្បីយ់ក File download ខាងក្រោមទៅដាក់ក្នុង Iphone របស់អ្នកក្នុងទីតាំងខាងក្រោម
/system/library/carrier bundles/ATT_aio_US.bundle
- ចុច restart​ Iphone របស់អ្នកដើម្បីដំណើរការ
- សាកល្បងឆែកលុយមើលពិតជាបានហើយ!!!!!!!!!!!
Download links: http://www.mediafire.com/download/vne86bvw9545zv6/[Megafileupload]ATT_aio_US.bundle.zip

No comments:

Post a Comment