បកប្រែភាសា

Saturday, October 12, 2013

ទាញយកកម្មវិធី Root សម្រាប់ត្រកូល Sony Xperia ដែលពេញនិយម

  ចុចទីនេះ Download  eroot-1.0.16 (សម្រាប់ Sony ) 
http://img17.imageshack.us/img17/4127/errrv.jpg 
ចុចទីនេះ Download SRS One-Click-Root 
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/s/srs_easy_root-510587-13649579650.jpeg 
ចុចទីនេះ Download Flashtool
http://2.bp.blogspot.com/-jbYQV8D6rE8/UgCp-FUlTZI/AAAAAAAADgs/Dir2zHTEVyg/s1600/Detailed+Guide+FlashTool+%2528Flash+stock+rom+file.+FTF%2529+Fastboot+simple+4.jpg
ចុចទីនេះ Download Super One Click 
 http://shortfuse.org/wp-content/uploads/2011/08/rootedgingerbreak.png

No comments:

Post a Comment