បកប្រែភាសា

Saturday, October 12, 2013

លេងហ្គេម Android ជាង១០លាន ហ្គេមនៅលើ Computer របស់អ្នក

លោកអ្នកពិតជាធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយកម្មវិធី bluestacks ហើយមែនទេ?
កម្មវិធីនេះអាច Suport ហ្គេមជាង១០លាន ហ្គេមនៅលើ Computer របស់អ្នក។
bluestacks មិនត្រឹមតែ Suport ជាមួយហ្គេមនោះទេ អាច Suport ជាមួយ Khmer Application
របស់ Android នៅក្នុង Playstore ដូចជា វិទ្យុ ស្តាប់ចំរៀង Online និង លេង Facebook .........។របៀបប្រើប្រាស់៖
Download Bluestacks For XP/7/Vista/Win8
Download Bluestacks for Mac
  • install
  • បញ្ជូល Account Google របស់អ្នកនៅក្នុង Playstore បើមិនទាន់មានអាចបង្កើតនៅទីនេះ Creat
  • Download ហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្ត

No comments:

Post a Comment