បកប្រែភាសា

Saturday, October 12, 2013

រៀនបង្កើតកម្មវិធី Android ជាមួយ ibuildapp

គោលដៅនៃការបង្កើតកម្មវិធី Android អាចធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ Android
របស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃ ។
លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយ Blog & Video & Business នៅលើកម្មវិធីដែលអ្នកបានបង្កើត
ជាពិសេសវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនឹងមានភាពងាយស្រួល ព្រមទាំងមាន
Templat ឧទាហរណ៍ស្អាតៗសម្រាប់ជ្រើសរើសតែម្តង ។
ដើម្បីបង្កើតចុចទីនេះ Creat Application Android

No comments:

Post a Comment