បកប្រែភាសា

Sunday, September 8, 2013

How root SHV-E210K/S/L and SHW-M440S

វិធិ​នេះ​ជារបៀប root ដែល​ងាយបំផុត​នៅលើ Galaxy S III មកពីកូរ៉េ។ វិធី​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​សំរាប់​តែ​ម៉ូដែល​ដូច​មានឈ្មោះខាងលើ​តែប៉ុណ្ណោះ។សូម​ ទាញយក​តាម​ម៉ូដែល៖http://www.blogger.com /blogger.g?blogID=6401307555456508252#editor/target=post;postID=6052334722416392563

  • ទាញយក Odin
  • តម្លើង driver (បើសិនមិនទាន់មាន)
  • ពន្លា file ដែលបានទាញយកពីខាងលើ
  • បើកកម្មិវិធី Odin
  • ចុច​ប៊ូតុង PDA ហើយ​រើស file ដែល​បាន​ពន្លា
  • បិទ​ទូរស័ព្ទ
  • បើក​ទូរស័ព្ទ​ចូល​ក្នុង download mode ដោយ​ចុច Vol Down + Home + Power
  • បន្ទាប់​ពី​ចេញ​អក្សរកូរ៉េ​មួយ​ប្រាវ​មក​ចុច Vol Up
  • ដោត​ខ្មែរ​ usb
  • ចុច​ប៊ូតុង​ start នៅលើ Odin ពេល​នេះ​វា​នឹង​តម្លើង root ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

No comments:

Post a Comment