បកប្រែភាសា

Sunday, September 8, 2013

តម្លើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ និង ផ្តាច់កូរ៉េ ព្រមទាំង​កែ 3G (SHV-E210L)

របៀបតម្លើង៖

ROM ខាងលើមានដូចជា៖
  • កែកូរ៉េលើ Dial-Pad
  • លុបកម្មវិធីកូរ៉េចោល
  • អាចប្រើ 3G បាន
  • មានខ្មែរយូនីកូដមកស្រាប់
  • មានក្តាចុចខ្មែរមកស្រាប់
  • stock ROM សុទ្ធសាធ
No comments:

Post a Comment