បកប្រែភាសា

Saturday, August 31, 2013

តំឡើងភាសាខ្មែរលើ SGH-I747M Full khmer 4.1.2ឯកសាដែត្រូវមាន
01.firmware 4.1.2 down
02.CWM down
03.khmer jb down
របៀបធ្វើ
-ត្រូវប្រាកដថាវាឈរឡើវើសិន4,1,2
01.install driver-ចល download mode by volume down+home+power
concent phone with Pc- and open odin PDA-(firmware 4.1.2)press start when finish appear pass-ok
02.concent phone with Pc- and open odin PDA-(CWM)press start when finish appear pass-ok
install khmer
Recovery by volum up+ home+power-install zip from sdcard-choos zip from sdcard-khmer jb-yes-ok
តំឡើងkeyboard តាមតម្រូវកា


សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង.....សំណាងល្អ..

No comments:

Post a Comment