បកប្រែភាសា

Saturday, August 31, 2013

របៀបបន្ទាន់សម័យ Samsung Galaxy Note

ដោយ Galaxy Note ពេញនិយមជាងគេ
ដូចនេះសុំលើក E160L (Note Korea) មកធ្វើជាឧទាហរណ៏៖
តម្រូវការ៖
1. Odin (សម្រាប់សរសេរហ្វាល់)
2. Driver (ដើម្បីអោយកុំព្យូទ័រស្គាល់ទូរស័ព្ទ)
3. Firmware (ឯកសាររបស់ទូរស័ព្ទដំណើរការ)
ចាប់ផ្ដើម៖
1. Install Kies_2.5.0.12114_1_17.exe
2. ដាក់ទូរស័ព្ទទៅជា Download Mode
ចុច Volume DOWN + HOME + POWER នៅពេលវាញ័រទ្រឺត សូមលែងដៃពី POWER
ហើយវាក៏ចេញអក្ស Korea រញ៉ែរញ៉ៃ ពេលនេះសូមចុច Volume UP មួយ Click
វានឹងចេញរូបតុក្កតា Android និងអក្សរ ៤ជូរពីលើដែលជួរលើគេដាក់ថា(ODIN MODE)
3. ដោតឌុយ USB ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ (ទុកពេលអោយវារាវរកនិងតម្លើង Driver)
4. បើក ODIN មក
បើសិនទូរស័ព្ទអ្នកបានភ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះ ODIN នឹងចេញបែបនេះ
Odin
- សូមចុចលើ PDA ហើយទៅរើសហ្វាល់ E160L_Bovor.tar
- ហើយចុច START
- រងចាំវាប្រហែល ២០នាទី
- DONE
* សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង!!!

No comments:

Post a Comment