បកប្រែភាសា

Saturday, August 31, 2013

បៀបបន្ទាន់សម័យ LU6200 ពី 4.0.3 ទៅកាន់ 4.1.2 និងតម្លើងអក្សរខ្មែរ

ខ្ញុំសូមនិយាយពីត្រឹម ទូរស័ព្ទអ្នកកំពុងប្រើ version ICS 4.0.3
ដើម្បីអោយ Support Khmer Unicode យើងត្រូវបន្ទាន់សម័យវាទៅជា Jelly Bean
តម្រូវការ៖
1. មេមូរីកាត (1GB យ៉ាងតូច)
2. SphinX_V1_zipA_2605.zip (LU6200_4.1.2 Rom)
3. LG LU6200 KH + KEY + Fix.zip
4. LU6200_ICS_4.0.3_Root_Recovery
* ដោយអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសរសេរហ្វាល់ LG តាមកម្មវិធី FlasTool
ដូចនេះខ្ញុំគឹតថាមិនចាំបាច់ដាក់ជូននូវ Driver and other tools នោះទេ
ទីនេះមេរៀនចាស់៖ របៀប Update LG តាមកម្មវិធី FlashTool
ចាប់ផ្ដើមធ្វើ៖
1. Copy SphinX_V1_zipA_2605.zip, LG LU6200 KH + KEY + Fix.zip
ទៅមេមូរីកាត ហើយដាក់មេមូរីទៅក្នុងទូរស័ព្ទ និងចុចបើកអោយវាដំណើរការធម្មតាសិនមក។
2. ចូល Settings – Developer options – USB debugging (Tick)
3. ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ វានឹងស្វែងរក Driver, ទុកអោយវារកអោយសព្វគ្រប់សិនទៅ
4. បើក LU6200_ICS_4.0.3_Root_Recovery ហើយចុច Enter
*បើទូរស័ព្ទបានផ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ វានឹងដើរប្រុយដូចក្នុងរូបនេះចឹង
LU6200 Root
ត្រូវរងចាំវាប្រហែល បីនាទី ទូរស័ព្ទអ្នកនឹងលោតចូលទៅក្នុង CWM Recovery
CWM recovery Mode នេះហើយដែលអនុញ្ញាតិអោយយើង Install
+ SphinX_V1_zipA_2605.zip (LU6200_4.1.2 Rom)
+ ខ្មែរយូនីកូដ និង ក្ដាចុច (KH Font and Key for Jelly Bean.zip)
- Install ZIP from SDCard
- Select file from External SD Card
- រើសយក SphinX_V1_zipA_2605.zip
- ចុច Yes ដើម្បី Install វាទៅ
- Install ZIP from SDCard
- Select file from External SD Card
- រើសយក KH Font and Key for Jelly Bean.zip
- ចុច Yes ដើម្បី Install វាទៅ
- Wipe Data/Factory Reset មួយទៅ
- Reboot Device…
- Done
* សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង!!!

No comments:

Post a Comment