បកប្រែភាសា

Sunday, January 17, 2016

Samsung All Stock Rom


Samsung                    Galaxy A3              ​     SM-A300F                  5.0.2                      
ទាញយកទីនេះ

Samsung​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                    Galaxy A3                   SM-A300H                  5.0.2       ​              ទាញយកទីនេះ

Samsung                   Galaxy A3                    SM-A300FU                5.0.2                     ទាញយកទីនេះ

Samsung                   Galaxy A5                    SM-A500H                  5.0.2                     ទាញយកទីនេះ

Samsung                   Galaxy A5                    SM-A500Y                  5.0.2                     ទាញយកទីនេះ

Samsung                   Galaxy A5                     SM-A500F                  5.0.2                     ទាញយកទីនេះ

Samsung                   Galaxy A5                     SM-A500Y                  5.0.2                     ទាញយកទីនេះ

Samsung                    Galaxy A5                    SM-A500FU               5.0.2                      ទាញយកទីនេះ

Samsung                    Galaxy A5                    SM-A500M                 4.4.4                     ទាញយកទីនេះ

 

No comments:

Post a Comment