បកប្រែភាសា

Sunday, January 17, 2016

Firmware LG Korea


LGF520K        V20G             ទាញយក

LGF520L        V20G             ទាញយក

LGF520S         V20G             ទាញយក 

LGF520L         V20P             ទាញយក

LGD390AR ​​​     V10a             ទាញយក

LGD390AR ​​​​     V20a             ទាញយក

LGD390AR ​​     V20a             ទាញយក No comments:

Post a Comment