បកប្រែភាសា

Tuesday, January 12, 2016

ROM Dokdo 5.1.1 សម្រាប់ Galaxy Grand (SHV-E270K,SHV-E270S)

 ROM នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ Samsung Galaxy Grand (SHV-E270K និង SHV-E270S) តែប៉ុណ្ណោះ


របៀបដំឡើង ROM

១) បិទទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
២) Boot ចូលទៅកាន់ CWM recovery mode (ចុចប៊ូតុង Volume Up+ប៊ូតុងPower+ប៊ូតុង Home)
៣) wipe data/factory reset
៤) install zip from sdcard
៥) reboot your device ជាការស្រេច


ទាញយក GooglePlayStore សម្រាប់ ROM Dokdo 5.1.1 នៅទីនេះ

ទាញយក ROM Dokdo 5.1.1 សម្រាប់ Galaxy Grand (SHV-E270K,SHV-E270S) នៅទីនេះ
  
ទាញយកCWM Recovery Here

6 comments: