បកប្រែភាសា

Sunday, December 13, 2015

Firmware Note 5 5file Download Stock ROM for SM N920C N920I N920G N920S N920L N920K N920T N920P N920R4 N920W8 SM-N9200

Download Stock ROM for SM N920C N920I N920G N920S N920L N920K N920T N920P N920R4 N920W8 SM-N9200
What we have with are PAC firmware which includes 4-5 firmware files and standard PIT file which repairs bad sectors as well. After flashing it, your device will be completely cleaned. We have stock ROM download links for all Galaxy Note 5 models out there including SM N920C N920I N920G N920S N920L N920K N920T N920P N920R4 N920W8 SM-N9200.

N920C Official stock ROM firmware download

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920C
Country: Vietnam
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5943515
Region code: XXV
PDA: N920CXXU2AOJ5
CSC: N920COLB2AOJ3
MODEM: N920CXXU2AOJ3

Note 5 – N920I | N920IDVU1AOH6/XSP | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920I
Country: Singapore
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5471438
Region code: XSP
PDA: N920IDVU1AOH6
CSC: N920IOLC1AOH2
MODEM: N920IDVU1AOH3

Note 5 – N920G | N920GUBU1AOH6/ZTO | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920G
Country: Brazil
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5692246
Region code: ZTO
PDA: N920GUBU1AOH6
CSC: N920GZTO1AOH3
MODEM: N920GUBU1AOH6

Note 5 – N920S | N920SKSU1AOHB/SKC | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920S
Country: Korea (SK Telecom)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5614152
Region code: SKC
PDA: N920SKSU1AOHB
CSC: N920SSKC1AOHB
MODEM: N920SKSU1AOH4

Note 5 – N920L | N920LKLU1AOHB | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920L
Country: Korea (LG Uplus)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5614152
Region code: LUC
PDA: N920LKLU1AOHB
CSC: N920LLUC1AOHB
MODEM: N920LKLU1AOH9

Note 5 – N920K | N920KKKU1AOI6/KTC | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920K
Country: Korea (KT Corporation)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5747227
Region code: KTC
PDA: N920KKKU1AOI6
CSC: N920KKTC1AOI6
MODEM: N920KKKU1AOI3

Note 5 – N920T | N920TUVU1BOH6/TMB | 5.1.1

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920T
Country: USA (T-Mobile)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5556672
Region code: TMB
PDA: N920TUVU1BOH6
CSC: N920TTMB1BOH6
MODEM: N920TUVU1BOH6

Note 5 – N920P | N920PVPU1AOGD/SPR

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920P
Country: Spint (cdma)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5614152
Region code: SPR
PDA: N920PVPU1AOGD
CSC: N920PSPT1AOGD
MODEM: N920PVPU1AOGD

Note 5 – N920R4 | N920R4TYU1AOGE/USC

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920R4
Country: USA
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5377588
Region code: USC
PDA: N920R4TYU1AOGE
CSC: N920R4USC1AOGE
MODEM: N920R4TYU1AOGE

Note 5 – N920W8 | N920W8VLU1AOI1/XAC

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N920W8
Country: Canada
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5388899
Region code: XAC
PDA: N920W8VLU1AOI1
CSC: N920W8OYA1AOI1
MODEM: N920W8VLU1AOI1

Note 5 – N9200 | N9200ZCU1AOH3/CHC

Model name: Galaxy Note 5
Model: SM-N9200
Country: China (Open China)
Version Android: 5.1.1
Changelist: 5412543
Region code: TMB
PDA: N9200ZCU1AOH3
CSC: N9200CHC1AOH3
MODEM: N9200ZCU1AOH3

No comments:

Post a Comment