បកប្រែភាសា

Sunday, December 13, 2015

E120L Loklak Style


ClockPackage_I con Natural

Calculator_I con Natural

MusicPlayer_I con Natural

SamsungCamera_I con Natural
 
SecBrowser_I con Natural

SecCalendar_I con Natural

SecContacts_I con Natural

SecDownloadProviderUi_I con Natural

SecEmail_I con Natural

SecGallery2_I con Natural

SecLauncher2_I con Natural

SecMms_I con Natural

SecNoteMyFiles_I con Natural

SecSettings_I con Natural

VideoPlayer_I con Natural

VoiceRecorder _I con Natural

Internet 4G

រូមនេះខ្ញុំបានសាករួចហើយឃើញថាស្រូលប្រើ

រូមនេះខ្ញុំធ្វើលើស្ទុករូមរបស់វា


                                             
                                                                 ​​​​​​​​​​​​Download

                                                           
                                             Thank to មហាទេពស្មើមេឃ
 

No comments:

Post a Comment