បកប្រែភាសា

Sunday, November 22, 2015

ROM SAMSUNG GALAXY S4 SHV-E300S/K/L LOLLIPOP FIX APP

Screenshot_2015-10-02-11-33-35.pngScreenshot_2015-10-02-11-33-43.pngScreenshot_2015-10-02-11-50-22.pngScreenshot_2015-11-13-19-58-52.pngScreenshot_2015-11-13-20-00-10.png
- Mặc định csc-xxv (VN), APN auto có 6 nhà mạng VN, các mã USSD hoạt động tốt- Mặc định csc-xxv (VN), APN auto có 6 nhà mạng VN, các mã USSD hoạt động tốt
- Rooted / Deodexed / Zipaligned / Busybox / Deknoxed
- Modem: E300SKSUBOE1/ E300KKTUBOE1/ E300LKLUFOD1
- Kernel: ImmortalKernel_v1.12_SKT/ ImmortalKernel_v1.12_KT/ BigEasy99-E300L-kernell/ init.d and battery tweak
- Multiple Languages and downloadable keyboard languages
*/ Tính năng :
- S6 Accuweather
- S6 TouchWiz Home with Themes Support- S6 Message App with floatting message support
- S6 Settings

- S6 Keyboard
- S6 Health
- S6 Smart Manager
- S6 Gallery
- S6 Photo Editor
- S6 Email- S6 Dialer and Contacts
- S6 Camera
- S6 SystemUI

- S6 My Files
- S6 Music
- S6 Calculator
- S6 Calendar
- S6 Galaxy Apps
- S6 WallpaperPicker
- S6 S Browser
- S6 S Translator
- S6 Optical Reader
- S6 Smart Remote- S6 Clock
- S6 Video App

- S6 Memo- S6 Voice Recorder
- S6 GeoNews- S6 S Voice
- S6 Theme Store
- S6 Theme Center

- More!!
[Lollipop]Aurora-E300S-Full-S6-Port-No.7.0
[Lollipop]Aurora-E300S-Full-S6-Port-No.7.0

E300K-Full-G9200-Port-No.2.0
E300K-Full-G9200-Port-No.2.0


-E300L-Full-G9200-Port-No.2.0
-E300L-Full-G9200-Port-No.2.0 

CWM cho E300S/K/L: Philz_touch
CWM_E300LSK-Philz_touch

No comments:

Post a Comment