បកប្រែភាសា

Friday, November 27, 2015

Galaxy Grand Neo GT-i9060 Menu khmer Android _v4.2.2 Unbrick (5File)


Add caption
Add caption


Add caption
Please Download Below link

BOOTLOADER_I9060XXUANB1_2538905_REV02_user_low_ship.tar.md5 (ទាញយកទីនេះ)

CODE_I9060XWUANB3_2539501_REV02_user_low_ship.tar.md5 (ទាញយកទីនេះ)

CSC_OLB_I9060OLBANB2_2539501_REV02_user_low_ship.tar.md5​ (ទាញយកទីនេះ)

MODEM_I9060XXUANB1_2538905_REV02_user_low_ship.tar.md5 (ទាញយកទីនេះ)

សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនអែង

No comments:

Post a Comment