បកប្រែភាសា

Sunday, October 12, 2014

របៀបធ្វើអោយiphoneដែលប្រើទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន ១០០% នឹងធ្វើអោយពេលCallចេញឈ្មោះធម្មតា បញ្ជាក់សំរាប់តែទូរស័ព្ទដែឡJailbjreakហើយតែប៉ុណ្ណោះ

របៀបធ្វើអោយ iOS 7 ទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន ទូរស័ព្ទលោកអ្នកត្រូវតែមាន Cydia
1. ចូល Cydia បន្ថែមប្រភព repo.biteyourapple.net
 2. ស្វែងរក និង តម្លើង CommCenter patch for iOS 7
3. តម្លើង iFile
 4. ចូលក្នុង iFile > System > Library > Carrier Bundles > iPhone > Default.bundle >
ចុចលើហ្វាល់ Carrier.plist រើសយកពាក្យ Property List Viewer អូសចុះក្រោមឃើញពាក្យ SupportsSupplementaryService > ON
5. បន្ទាប់ពីនោះត្រូវ Restart iPhone មួយសិន ទើបដំណើរកា

(វិធីខាងលើទោះវាមិនត្រូវទាំងអស់តែមានន័យស្រដៀង អាចរាវខ្លួនឯងបន្តែមខ្លះៗជាកាល្អ)
បើយើងប្រើទ្រនាប់លេខដែលយើងsaveឈ្មោះទុកក៏ដោយពេលគេcallមកនឹងឃើញជាលេខចឹងតំណោះស្រាយដូចខាងក្រោម

ចូលទៅក្នុងCydia ចូលកន្លែងsearch  ស្វែងរកពាក្យCallerID-Format Fix FW 3.xរួចហើយinstallវាហើយបិទបើកម៉ាស៊ីន

No comments:

Post a Comment