បកប្រែភាសា

Monday, October 20, 2014

GalaxyNoteKorea E160LSK Menu khmer Fix call.USD.5G


                          

ជូនfreeអត់ដាក់passwordទេ GalaxyNoteKorea E160LSK មួយត្រូវមួយ 4.4.2 ម៉េនុយខ្មែរស្តាយS5 internet លោត5G មានក្តាចចុចខ្មែរមកស្រាប់ fix korea fixcall fix ឆែកលុយបញ្ជាក់ រូមនេះធ្លាប់ស៊ីលុយមិនក្រោម1000ដុល្លាហើយទេ
E160L   https://www.4shared.com/rar/1tDH9JWYba/E160L_442_styl_s5_internet5G__.html
E160S   https://www.4shared.com/rar/mlhQJvsmce/E160s_442_styl_s5_internet5G__.html
E160K  https://www.4shared.com/rar/CtKAi7ULba/E160k_442_styl_s5_internet5G__.html

11 comments: