បកប្រែភាសា

Thursday, October 23, 2014

របៀបតំឡើង Cydia ក្រោយពេល Jailbreak រួច   យើងបានដឹងហើយថា iOS 8 ត្រូវបានក្រុម Pangu បញ្ចេញ Tool សំរាប់ធ្វើការ Jailbreak បាន ។ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានលក្ខណះពេញលេញនៅឡើយ ។ គឺវាអាចធ្វើការ Jailbreak បាន ក៏ប៉ុន្តែមិនមាន Cydia នោះទេ ។ ពីព្រោះ Cydia នាពេលបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់គាំទ្រនៅលើ iOS 8 ហើយ Tweak ដែលនៅក្នុង Cydia ក៏មិនទាន់អាចគាំទ្រដូច្នោះដែរ ។ ដូច្នេះទើបត្រូវអោយយើង ទៅតំឡើង Cydia ក្រោយពី Jailbreak រួច ។
  ​  របៀប Jailbreak  ចូលទីនេះ
   ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការតំឡើង Cydia :

Step 1: Install OpenSSH on your device from the Pangu app
Step 2: Download and install CyberDuck SFTP client
Step 3: Find your iOS device’s Wi-Fi IP address via Settings → Wi-Fi → ‘i 
Step 4: Launch CyberDuck and connect to your iOS device’s IP address
Step 5: Download the needed Cydia files, and place them on your iOS device via CyberDuck
Step 6: While CyberDuck is open, click Go → Send Command and paste the following command and click Send :
dpkg –install cydia-lproj_1.1.12_iphoneos-arm.deb cydia_1.1.13_iphoneos-arm.deb
Step 7: Click Go  Send Command again, and type restart and click Send. This will reboot your iOS device.

Upon reboot, you should see the Cydia icon on your Home screen. Launch Cydia to initialize and enjoy your new jailbroken iPhone with Cydia!


ទស្សនាអំពីរបៀបតំឡើង :
https://www.youtube.com/watch?v=i_A5wyVsq0o

No comments:

Post a Comment