បកប្រែភាសា

Wednesday, December 11, 2013

SKY Firmware

នៅទីនេះមាន Firmware SKY គ្រប់ប្រភេទ! (យូរទៅគង់តែគ្រប់)
Sky T100K: T100K_OfflineUpdate.rar
Sky A760S: A760S_OfflineUpdate.rar
Sky A770K: A770K_OfflineUpdate.rar
Sky A800S: A800S_OfflineUpdate.rar
Sky A810K: A810K_OfflineUpdate.rar
Sky A810S: A810S_OfflineUpdate.rar
Sky A820L: A820L_OfflineUpdate.rar
Sky A830K: A830K_OfflineUpdate.rar
Sky A830L: A830L_OfflineUpdate.rar
Sky A830S: A830S_OfflineUpdate.rar
Sky A840S: A840S_OfflineUpdate.rar
Sky A850K: A850K_OfflineUpdate.rar
Sky A850L: A850L_OfflineUpdate.rar
Sky A850S: A850S_OfflineUpdate.rar
Copy from: http://nethgsmkhmer.blogspot.com

No comments:

Post a Comment