បកប្រែភាសា

Thursday, November 21, 2013

samsung firmware thai មាន​ fonts khmer​ ស្រាប់

I8552XXAMG3_I8552OLBAMG2_I8552DXAMG2_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/237079872/5eb291a/THL-I8552XXAMG3-20130801113553.zip.html

C101XWUAMG5_C101OLBAMG4_C101DXUAMG1_HOME.TAR.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/237046056/9c83064/THL-C101XWUAMG5-20130801120137.zip.html

I9190DXUAMF7_I9190OLBAMF5_I9190DXUAMF7_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/237011717/f5ef08a/THL-I9190DXUAMF7-20130731183908.zip.html

T211XXAMG9_T211OLBAMG1_T211XXAMFN_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/236888834/2ef0220/THL-T211XXAMG9-20130731134851.zip.html

I9300XXEMF6_I9300OLBEMF3_I9300DXEMB1_HOME.TAR.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/236586126/0626479/THL-I9300XXEMF6-20130729165018.zip.html

T311XWUAMG2_T311OLBAMG1_T311DXUAMG1_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/235731544/3e303f5/THL-T311XWUAMG2-20130724100230.zip.html

I9152XWUAMG1_I9152OLBAMF1_I9152XXUAMEC_HOME.tar.md5 4.2.2 
http://hotfile.com/dl/235558807/169868c/THL-I9152XWUAMG1-20130723164630.zip.html

I8160XXMF2_I8160OLBMF1_HOME.TAR.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/234520490/623886d/THL-I8160XXMF2-20130703094816.zip.html

T211XXAMFL_T211OLBAMF5_T211XXAMFN_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/234409971/719fd1e/THL-T211XXAMFL-20130702105247.zip.html

C101XWUAMG1_C101OLBAMG2_C101DXUAMG1_HOME.TAR.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/234161487/214eac2/THL-C101XWUAMG1-20130705180311.zip.html

I9500XXUBMG1_I9500OLBBMF9_I9500DXUBMF8_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/233588493/4ad3bc9/THL-I9500XXUBMG1-20130703151728.zip.html

P5210XXUAMFC_P5210OLBAMF7_HOME.tar.md5 4.2.2

http://hotfile.com/dl/232241194/148a22a/THL-P5210XXUAMFC-20130624113941.zip.html

S6102DXMD1_S6102OLBMD1_S6102DXMD1_HOME.tar.md5 2.3.6
http://hotfile.com/dl/231912291/1195cdd/THL-S6102DXMD1-20130524082754.zip.html

S5310XXAME6_S5310OLBAME2_S5310DXAME2_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/231392518/e90cfe4/THL-S5310XXAME6-20130531160434.zip.html

I8160LDCME1_I8160LTHLME1_HOME.TAR.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/231009045/aeadfc2/THL-I8160LDCME1-20130604102339.zip.html

I9082XXAMF5_I9082OLBAMF1_I9082XXAME2_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/230613593/5284334/THL-I9082XXAMF5-20130613182832.zip.html

I9152XWUAMEE_I9152OLBAME8_I9152XXUAMEC_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/227913851/73c82fb/THL-I9152XWUAMEE-20130603103510.zip.html

T210XXAMET_T210OLBAME6_T210XXAMET_HOME.TAR.md5 4.1.2

http://hotfile.com/dl/226569138/2e1c67b/THL-T210XXAMET-20130522100701.zip.html

I9500XXUBMEA_I9500OLBBMEA_I9500DXUBMEA_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/226558187/49357e2/THL-I9500XXUBMEA-20130607162820.zip.html

I9200XXUAMEE_I9200OLBAME9_I9200XXUAMEE_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/226333202/333ab73/THL-I9200XXUAMEE-20130529162604.zip.html

P3100XXCME2_P3100OLBCME2_P3100DXDLL1_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/226289599/09f8724/THL-P3100XXCME2-20130524101944.zip.html

I9100DXLSD_I9100OLBLSD_I9100DXLS8_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/225948013/2649c7f/THL-I9100DXLSD-20130424153520.zip.html

S6810PXWAME2_S6810POLBAME3_S6810PXWAME2_HOME.tar.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/225572869/91afa68/THL-S6810PXWAME2-20130529095558.zip.html

P7510DXLP7_P7510OLBLP5_HOME.tar.md5 4.0.4
http://hotfile.com/dl/225211898/a0ba0ce/THL-P7510DXLP7-20120813170902.zip.html

B9150XXUBME3_B9150OLBBME3_HOME.tar.md5 4.2.2
http://hotfile.com/dl/225040282/41f9cf3/THL-B9150XXUBME3-20130515144638.zip.html

I9100TDCLSD_I9100TTHLLSD_I9100TDCLSD_HOME.TAR.md5 4.1.2
http://hotfile.com/dl/224392779/cce8af1/THL-I9100TDCLSD-20130507165927.zip.html

P6200LDCME1_P6200LTHLME1_P6200LDCMD2_HOME.TAR.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/223815154/8cb152a/Samsung-Updates.com-GT-P6200L-THL-P6200LDCME1-1367577846.zip.html

P5100XXDMD1_P5100OLBDMD1_P5100DXDMD1_HOME.tar.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/223678811/1d84e46/Samsung-Updates.com-GT-P5100-THL-P5100XXDMD1-1365595262.zip.html

S6810PXWAMD1_S6810POLBAMD1_S6810PXWAMD1_HOME.tar.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/222672145/d217a80/Samsung-Updates.com-GT-S6810P-THL-S6810PXWAMD1-1367132444.zip.html

I9082XXAMD6_I9082OLBAMD3_I9082XXAMD1_HOME.tar.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/222642110/8c44b4e/Samsung-Updates.com-GT-I9082-THL-I9082XXAMD6-1366981824.zip.html

P6200XXMD6_P6200OLBMD5_P6200XXMC3_HOME.TAR.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/221527687/faffa84/Samsung-Updates.com-GT-P6200-THL-P6200XXMD6-1366971141.zip.html

KIES_HOME_P6800DXMD3_P6800OLBMD3_1157844_REV00_user_low_ship.tar.md5  4.1.2
http://hotfile.com/dl/217108337/7e3abaf/Samsung-Updates.com-GT-P6800-THL-P6800DXMD3-1366634883.zip.html

http://hotfile.com/dl/215199160/dbe15d0/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDME1-1367832372.zip.html

http://hotfile.com/dl/212994008/4c05a19/Samsung-Updates.com-GT-S7562-THL-S7562XXBMD2-1365752402.zip.html

http://hotfile.com/dl/210439990/6103692/Samsung-Updates.com-EK-GC100-THL-GC100XXBMC4-1364261737.zip.html

http://hotfile.com/dl/209674508/d59be6c/Samsung-Updates.com-GT-I9500-THL-I9500XXUAMDE-1365755329.zip.html

http://hotfile.com/dl/209505348/09f050d/Samsung-Updates.com-GT-I9500-THL-I9500XXUAMDL-1366805183.zip.html

http://hotfile.com/dl/207683537/cb35354/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMD2-1366259777.zip.html

http://hotfile.com/dl/207104617/8e0228f/Samsung-Updates.com-GT-I9070-THL-I9070DXAMD1-1365494217.zip.html

http://hotfile.com/dl/204661149/a3ced98/Samsung-Updates.com-GT-N5100-THL-N5100XXBMD1-1364948393.zip.html

http://hotfile.com/dl/204040313/c82f6cc/Samsung-Updates.com-GT-P7300-THL-P7300DXLP8-1353891985.zip.html

http://hotfile.com/dl/203518830/6ee851f/Samsung-Updates.com-GT-N7000B-THL-N7000BDCLSB-1363077528.zip.html

http://hotfile.com/dl/203263807/23461c4/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMC3-1364348323.zip.html

http://hotfile.com/dl/203253022/6e7e968/Samsung-Updates.com-GT-I9300-THL-I9300XXEMC2-1362991021.zip.html

http://hotfile.com/dl/202526530/6213a5e/Samsung-Updates.com-GT-S5830i-THL-S5830iDXMC1-1364458624.zip.html

http://hotfile.com/dl/202370188/a019e81/Samsung-Updates.com-GT-N5100-THL-N5100XXBMC9-1363619785.zip.html

http://hotfile.com/dl/201590133/c04c1a7/Samsung-Updates.com-GT-I9082-THL-I9082XXAMCE-1364434575.zip.html

http://hotfile.com/dl/199936050/bca03e0/Samsung-Updates.com-GT-N7000-THL-N7000DXLSE-1362989641.zip.html

http://hotfile.com/dl/198760235/2b7b5ab/Samsung-Updates.com-GT-I8190N-THL-I8190NDXAMB3-1360674540.zip.html

http://hotfile.com/dl/198070687/51d6aed/Samsung-Updates.com-GT-P3100-THL-P3100XXCMA4-1358946879.zip.html

http://hotfile.com/dl/197901003/3725e08/Samsung-Updates.com-GT-P5110_THL_1_20120710142444_uj8ttoji9u.zip.html

http://hotfile.com/dl/197781930/fcfb5f2/Samsung-Updates.com-GT-I9082-THL-I9082XXAMC1-1362382203.zip.html

http://hotfile.com/dl/197296646/bdab9fe/Samsung-Updates.com-GT-I9300T-THL-I9300TDUEMB1-1361192508.zip.html

http://hotfile.com/dl/197037862/a0959e6/Samsung-Updates.com-GT-S5830i-THL-S5830iDXMB1-1360198066.zip.html

http://hotfile.com/dl/196884630/dc0b48d/Samsung-Updates.com-GT-S7562-THL-S7562XXAMB1-1360065066.zip.html

http://hotfile.com/dl/195369786/c19fe4a/Samsung-Updates.com-GT-S6102-THL-S6102DXMA2-1358407140.zip.html

http://hotfile.com/dl/195274137/4d41296/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMB4-1360650885.zip.html

http://hotfile.com/dl/195245077/722ebd5/Samsung-Updates.com-EK-GC100-THL-GC100XXBLL7-1356518800.zip.html

http://hotfile.com/dl/195147476/0dcb58e/Samsung-Updates.com-GT-N8010-THL-N8010XXUCMA8-1359113377.zip.html

http://hotfile.com/dl/195073627/fea1119/Samsung-Updates.com-GT-I8190N-THL-I8190NDXAMB1-1359735718.zip.html

http://hotfile.com/dl/194502598/3dd9b60/Samsung-Updates.com-GT-S6802-THL-S6802DXMA1-1357566232.zip.html

http://hotfile.com/dl/194217790/5ddf06b/Samsung-Updates.com-GT-S7562-THL-S7562XXAMA2-1358726144.zip.html

http://hotfile.com/dl/194052656/ebf6459/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMB2-1359939157.zip.html

http://hotfile.com/dl/193349629/9e9ea59/Samsung-Updates.com-GT-I9300T-THL-I9300TDUEMA1-1358245918.zip.html

http://hotfile.com/dl/192113491/d8a0157/Samsung-Updates.com-GT-I8190N-THL-I8190NDXALL7-1356956176.zip.html

http://hotfile.com/dl/191708698/d0a64e9/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMA6-1359014773.zip.html

http://hotfile.com/dl/191476145/9c54e29/Samsung-Updates.com-GT-S5360B-THL-S5360BDCLL1-1355382251.zip.html

http://hotfile.com/dl/191436808/7325cea/Samsung-Updates.com-GT-I9082-THL-I9082XXAMAC-1358405657.zip.html

http://hotfile.com/dl/191385262/446f45a/Samsung-Updates.com-GT-I9300-THL-I9300XXEMA2-1358227330.zip.html

http://hotfile.com/dl/190679246/3082bef/Samsung-Updates.com-GT-S5360-THL-S5360DXMA1-1357958841.zip.html

http://hotfile.com/dl/190563306/7025178/Samsung-Updates.com-GT-P3100B-THL-P3100BDCCLL2-1355387877.zip.html

http://hotfile.com/dl/190542095/c26c4b3/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDMA5-1358468779.zip.html

http://hotfile.com/dl/190526826/401c812/Samsung-Updates.com-GT-I9300T-THL-I9300TDUELL2-1356522153.zip.html

http://hotfile.com/dl/190494384/e1044aa/Samsung-Updates.com-GT-I9300-THL-I9300XXELLC-1356687081.zip.html

http://hotfile.com/dl/190336431/38bbcc2/Samsung-Updates.com-GT-I9300T-THL-I9300TDUELL2-1356522153.zip.html

http://hotfile.com/dl/190296493/f31ac99/Samsung-Updates.com-GT-I9300-THL-I9300XXELLC-1356687081.zip.html

http://hotfile.com/dl/189084906/fa1dbd9/Samsung-Updates.com-GT-S5360B-THL-S5360BDCLL1-1355382251.zip.html

http://hotfile.com/dl/189064037/85bbd77/Samsung-Updates.com-GT-S5360-THL-S5360DXLL1-1355806718.zip.html

http://hotfile.com/dl/188723747/deef3f6/Samsung-Updates.com-GT-N8010-THL-N8010XXBLL3-1355906989.zip.html

http://hotfile.com/dl/188447045/222c867/Samsung-Updates.com-GT-P3110-THL-P3110XXCLL3-1355467800.zip.html

http://hotfile.com/dl/188317601/7b211bb/Samsung-Updates.com-GT-S6102-THL-S6102DXLL1-1354690693.zip.html

http://hotfile.com/dl/188061364/8108947/Samsung-Updates.com-GT-P5100-THL-P5100XXCLL2-1355307059.zip.html

http://hotfile.com/dl/188038404/58685ee/Samsung-Updates.com-GT-I8160L-THL-1218530-1356508461.zip.html

http://hotfile.com/dl/187983585/fd2c718/Samsung-Updates.com-GT-N7100-THL-N7100XXDLL7-1356485455.zip.html

http://hotfile.com/dl/187378811/ee6bfa6/Samsung-Updates.com-GT-P7300B-THL-P7300BDCLP7-1353891829.zip.html

http://hotfile.com/dl/187234577/cb24658/Samsung-Updates.com-GT-N8000-THL-N8000DXBLL3-1355837640.zip.html

http://hotfile.com/dl/183628191/ea020b8/Samsung-Updates.com-S6802-THL-S6802DXLK1-1354097210.zip.html

http://hotfile.com/dl/183390077/c98ce91/Samsung-Updates.com-S5830I-THL-S5830iDXLK1-1353559183.zip.html

http://hotfile.com/dl/181795801/2b5fd54/Samsung-Updates.com-GT-S5300B_THL_1_20121106093939_jsmyle978n.zip.html

http://hotfile.com/dl/181488244/48b76ca/Samsung-Updates.com-GT-I9070_THL_1_20121122173459_mcxe8nbuti.zip.html

http://hotfile.com/dl/180393581/122be3e/Samsung-Updates.com-GT-P3100B_THL_1_20121023133011_hu1pu6eraw.zip.html

http://hotfile.com/dl/180370176/0fa2ac8/Samsung-Updates.com-GT-I8160L_THL_1_20121120110810_rlmdlp0w77.zip.html

http://hotfile.com/dl/180242868/2eabf7f/Samsung-Updates.com-GT-I8160_THL_1_20121116174525_9xhfaialri.zip.html

http://hotfile.com/dl/179649507/8c1ee69/Samsung-Updates.com-GT-S5360_THL_1_20121023141113_hjs7r86apd.zip.html

http://hotfile.com/dl/179245479/63f4836/Samsung-Updates.com-GT-S6102_THL_1_20121018100749_xtm7s4cxwk.zip.html

http://hotfile.com/dl/179228802/d7a156a/Samsung-Updates.com-EK-GC100_THL_1_20121107094719_xsy7dxxms2.zip.html

http://hotfile.com/dl/179221556/cad1a51/Samsung-Updates.com-GT-P6800_THL_1_20121101181644_x26sd72arh.zip.html

http://hotfile.com/dl/179215882/b160e70/Samsung-Updates.com-GT-P6200L_THL_1_20121101134306_0matlu0x80.zip.html

http://hotfile.com/dl/179204244/3e5d732/Samsung-Updates.com-GT-I8160_THL_1_20121005180400_wzdzhc4esr.zip.html

http://hotfile.com/dl/179201762/b4506cc/Samsung-Updates.com-GT-P6200_THL_1_20121101142406_5kbk8gyk13.zip.html

http://hotfile.com/dl/178754581/fa5f9d1/Samsung-Updates.com-GT-S7562_THL_1_20121018170505_h3nlmsyyjp.zip.html

http://hotfile.com/dl/178169918/0047e17/Samsung-Updates.com-GT-I8530_THL_1_20121010121628_3dahfyq2s2.zip.html

http://hotfile.com/dl/178152965/67e4171/Samsung-Updates.com-GT-I9103_THL_1_20121011112600_qsvkuge27o.zip.html

http://hotfile.com/dl/177882711/952a495/Samsung-Updates.com-GT-I9300_THL_1_20121015182021_s4tt9zzopg.zip.html

http://hotfile.com/dl/177428990/cdbf450/Samsung-Updates.com-GT-P3100_THL_1_20120929170813_wkbbz6e1md.zip.html

http://hotfile.com/dl/177340398/acd8a9d/Samsung-Updates.com-GT-I9100_THL_1_20120830203802_9k8trd4qx5.zip.html

http://hotfile.com/dl/176811758/456c4de/Samsung-Updates.com-GT-S7562_THL_1_20120924115050_t6omml5gy4.zip.html

http://hotfile.com/dl/176658138/4ef157a/Samsung-Updates.com-GT-S6500D_THL_1_20120410173049_ncqwby9sf0.zip.html

http://hotfile.com/dl/176163343/4aae74d/Samsung-Updates.com-GT-N7100_THL_1_20121012171233_n8pof7x2ak.zip.html

http://hotfile.com/dl/175762729/a61462c/Samsung-Updates.com-GT-N7100_THL_1_20121008105546_sj7yaj0731.zip.html

http://hotfile.com/dl/175686987/cc450df/Samsung-Updates.com-GT-N8000_THL_1_20120926191135_zuls0jur21.zip.html

http://hotfile.com/dl/175641385/2245f18/Samsung-Updates.com-GT-N7000B_THL_1_20120922145907_b02ll6s978.zip.html

http://hotfile.com/dl/175464706/f8623d2/Samsung-Updates.com-GT-N7100_THL_1_20120921205916_dskej0wp5i.zip.html

http://hotfile.com/dl/175356040/d96cb7e/Samsung-Updates.com-GT-S5360B_THL_1_20120614162655_a1d62uee1v.zip.html

http://hotfile.com/dl/174005538/35c3209/Samsung-Updates.com-GT-S5660_THL_1_20120309145342.zip.html

http://hotfile.com/dl/180406996/7091c13/Samsung-Updates.com-GT-P6200L_THL_1_20120906114238_efzb9zcm82.zip.html

http://hotfile.com/dl/180390173/a6f81a8/Samsung-Updates.com-GT-P7500_THL_1_20120823171210_8avpoxxixk.zip.html

http://hotfile.com/dl/180338986/6ca3b3c/Samsung-Updates.com-GT-P6200_THL_1_20120827144731_of69dvyep9.zip.html

http://hotfile.com/dl/173533188/5dc8bb0/Samsung-Updates.com-GT-P6800_THL_1_20120829172228_cf08t9j2rr.zip.html

http://hotfile.com/dl/180305613/4868a37/Samsung-Updates.com-GT-P6200L_THL_1_20120314104007.zip.html

http://hotfile.com/dl/180138891/ed5ea5c/Samsung-Updates.com-GT-I8530_THL_1_20120731111532_qhkrl1j7tf.zip.html

http://hotfile.com/dl/180138494/ee6f44e/Samsung-Updates.com-GT-P7500_THL_1_20120116114935.zip.html

http://hotfile.com/dl/180129864/7bf9f7d/Samsung-Updates.com-GT-S7500_THL_1_20120808185120_sua85w0nsq.zip.html

http://hotfile.com/dl/179448440/9ae1b6a/Samsung-Updates.com-GT-N8000_THL_1_20120802210116_h6zk4j75gp.zip.html

http://hotfile.com/dl/179446934/126c1dc/Samsung-Updates.com-GT-I8530_THL_1_20120615095915_5jklmon3sg.zip.html

http://hotfile.com/dl/179446611/89568bb/Samsung-Updates.com-GT-S6802_THL_1_20120727171144_qv8m04tgbp.zip.html

http://hotfile.com/dl/179444193/065cd94/Samsung-Updates.com-GT-I9300T_THL_1_20120803093919_3ifagb07ej.zip.html

http://hotfile.com/dl/179376293/c92035d/Samsung-Updates.com-GT-I9300_THL_1_20120807103048_jcmn1rjvcb.zip.html

http://hotfile.com/dl/179374565/84649d2/Samsung-Updates.com-GT-N7000B_THL_1_20120731164945_4lyy3ff2l7.zip.html

http://hotfile.com/dl/179368477/923b673/Samsung-Updates.com-GT-S7500_THL_1_20120716102452_6i8okfisy6.zip.html

http://hotfile.com/dl/179364874/9749cd4/Samsung-Updates.com-GT-N7000_THL_1_20120730102903_k1y34h4g0o.zip.html

http://hotfile.com/dl/179172179/e68e8d1/Samsung-Updates.com-GT-I9100_THL_1_20120613183333_ionzak5xf9.zip.html

http://hotfile.com/dl/178896574/5734f66/Samsung-Updates.com-GT-I9300_THL_1_20120627175724_mh2do54n6g.zip.html

http://hotfile.com/dl/178894175/089fdd8/Samsung-Updates.com-GT-P7300B_THL_1_20111114192054.zip.html

http://hotfile.com/dl/178857217/932c657/Samsung-Updates.com-GT-I9003_THL_1_20111028220302.zip.html

http://hotfile.com/dl/178854709/ed1316c/Samsung-Updates.com-GT-P7300_THL_1_20111116123900.zip.html

http://hotfile.com/dl/178807093/5460122/Samsung-Updates.com-GT-I9070_THL_1_20120404092124_s4b2e2tz9y.zip.html

http://hotfile.com/dl/178772523/5791689/Samsung-Updates.com-GT-I9100T_THL_1_20120614155850_eaxg3fiv80.zip.html

http://hotfile.com/dl/178767322/04f92da/Samsung-Updates.com-GT-I9000_THL_2_20110525165905.zip.html

http://hotfile.com/dl/178744248/9501633/Samsung-Updates.com-GT-N7000B_THL_1_20120601111454_qgtlzg1lby.zip.html

http://hotfile.com/dl/178740312/a7f5b0b/Samsung-Updates.com-GT-N7000_THL_1_20120514195630_51r4gxjn4p.zip.html

http://hotfile.com/dl/178710819/1fe787c/Samsung-Updates.com-GT-P6200_THL_1_20120312190515.zip.html

http://hotfile.com/dl/178677481/ce5cac4/Samsung-Updates.com-GT-S8500_THL_1_20120417112112_u97ci7lwej.zip.html

http://hotfile.com/dl/178663590/6b95bf6/Samsung-Updates.com-GT-P3100_THL_1_20120611112731_93bjjsv62b.zip.html

http://hotfile.com/dl/178583608/b56f74a/Samsung-Updates.com-GT-P1000_THL_1_20110725164257.zip.html

http://hotfile.com/dl/178565708/4032f38/Samsung-Updates.com-GT-I9300T_THL_1_20120611095738_dbt7r7zih5.zip.html

http://hotfile.com/dl/178514122/a34bcc2/Samsung-Updates.com-GT-P5100_THL_1_20120511202321_qgmr8wzmpc.zip

1 comment: