បកប្រែភាសា

Sunday, November 10, 2013

root M340K (Galaxy M Style)

Samsung_Galaxy_M_Style_Android_phone
ដោយគ្រាន់តែនេះជាវិធី root តែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីផ្សេងៗដូច​ជា Modem និង recovery គឺប្រើរបស់ចាស់ដែលមានស្រាប់ហើយ។ វាធ្វើងាយៗតាម Odin គឺ៖
 1. ទាញយក Odin
 2. ទាញយក​ rooted-firmware និងពន្លា
 3. តម្លើង USB driver (បើសិនមិនទាន់មាន)
 4. បិទទូរស័ព្ទ
 5. បើកទូរស័ព្ទ​ចូលក្នុង download mode (Volume Down + Home button + Power button)
 6. ចុចប៊ូតុង PDA នៅលើ Odin
 7. ជ្រើនយក firmware ដែលបានពន្លា (m340k.tar.md5)
 8. ចុច​ប៊ូតុង start
បើសិន​ជាទូរស័ព្ទ​នៅតែគាំងត្រឹម​ Samsung សូម​ធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម៖
 1. បិទទូរស័ព្ទ
 2. បើកទូរស័ព្ទចូលក្នុង recovery (Volume Up+ Home button + Power button)
 3. ជ្រើសយក wipe data/factory data reset
 4. reboot
 5. នោះទូរស័ព្ទ​នឹង​អាចបើកវិញដូចធម្មតា ហើយមាន root មកស្រេចនៅដដែល

No comments:

Post a Comment