បកប្រែភាសា

Saturday, November 23, 2013

LG Optimus G F180 L S K ចង់បុកទៅ E975 ( International Version ) ផ្តាច់កូរ៉េ Fix SMS Dialer Network

++ សំរាប់អ្នកដែលមានLG Optimus G F180 L S K ចង់បុកទៅ E975 ( International Version ) ផ្តាច់កូរ៉េ Fix SMS Dialer Network

+ ឯកសារត្រូវDownload :

  -Firmware E975 Jelly Bean 4.1.2 : http://csmgdl.lgmobile.com/swdata/WDLSW/LGE975/ACWTBL/E97510A_00/E97510A_00.kdz

  -Software Update (KDZ) : http://www.4shared.com/zip/UleS4dP3/kdz_fw_upd_en.html

  -Rooted : http://www.mediafire.com/download/9zdh1rziv4dhe17/Root_Optimus_G_4.1.2_Essa_Hermes.zip

  -Font Khmer : http://www.mediafire.com/download/86aymiaghv1d14a/Font_Essa.rar

  -BaseBand F180 L S K : http://www.mediafire.com/download/yriw70loql3xgx5/Flash_Baseband.rar
+ វិធីធ្វើ :
  -ដំបូងសូមលោកអ្នកដំណើរការទួរស័ព្ទចូលDownload Modសិន ( Vol up + Vol down + Connect to PC )
  -បើកកម្មវិធី Software Update (KDZ) រួចចូលទៅរកFirmware E97510A_00.kdzដែលបានdownloadខាងលើ
  -ចុច Launch software update រួចរងចាំរហូតដំណើរការចប់ ។
  -ពេលដំណើរការចប់សូមចូលទៅបើកDebugging ហើយដំណើរការឯកសារRoot ដោយចុច Run.bat
  -បន្ទាប់មកធ្វើការFlash Basebandចូល ដោយជ្រើសរើសBaseband តាមModelទួរស័ព្ទរបស់អ្នក  ( Flash Baseband - F180X.bat)
  -Copy Font khmer ចូលSystem > Font រួច Restart
  -បញ្ចូលKeyboard Khmerដែលោកអ្នកពេញចិត្ត ៕

No comments:

Post a Comment