បកប្រែភាសា

Thursday, November 14, 2013

F100S ដែលមិនគាំង

 

រកលេងៗបានមែនទែន F100S ដែលមិនគាំង ដាក់ Free ព្រោះមិនមែនធ្វើខ្លួនឯងទេ គឺគ្រាន់តែរក តាម Google ខ្លួនឯង ពី Web ចិន បញ្ជាក់ មិនទិញពីគេអស់លុយ បាន Free ចែកត Free មិនទាន់បាន Build khmer ទេ
ប្រភពដើមទាំងស្រុង (rom.zip + Cwm) : http://bbs.wpcnn.com/thread-63279-1-1.html
ប្រភពដើម F100S fixed : http://pan.baidu.com/share/link?shareid=472539&uk=3121472804
 
ប្រភពដើម    :    Kem Seyha  


No comments:

Post a Comment