បកប្រែភាសា

Saturday, October 19, 2013

តំឡើងជំនាន់ Sony Xperia Arc S LT18i ចេញជាផ្លូវការ ICS 4.0.4 Firmware

ឥ​ឡូវ​​ Sony បាន​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ OS Android ICS 4.2 (ក្នុង​ដំណាក់​កាល​​ចេញអោយ​ប្រើប្រាស់​​សាក​ល្បង​)។​ បច្ចុ​ប្បន្ន​នេះ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ICS 4.04 LT18i_4.1.B.0.562​។

slide.jpg

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​របៀប​ណែរ​នាំ​របៀប​ឡើង​ជំ​នាន់​​ Sony Xperia Arc S LT18i ជា​ផ្លូវ​ការ​ ICS 4.0.4 Firmware
Enable USB Debugging ដោយ​ត្រូត​ពិនិត្យ​ប្រ​អប់​ឧបករណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
Settings -> Applications -> Development -> USB Debugging
ដើម្បី​បំ​រុង​​នូវ​កំហុស​ឆ្គង់​នៅ​ពេល​តំឡើង៖
-​​សូម​រក្សា​ទិន្នយ័​ទាំង​អស់​ក្នុង​ឧបករណ៍​ចូល​ក្នុង​ SD card ឬ កុំ​ព្យូទរ័​
-ទូរ​សព្វ័​ត្រូវ​មាន​ថ្ម​ ៧០%
-ដើម្បី​ការ​ពារ​ជា​មុន​ ត្រូវ​បិត​មុខងារ​សុវត្ថភាព​ Antivirus...​ដើម្បី​បញ្ចាស​ការ​បញ្ជូន​ទិន្នយ័​មិន​បាន​ល្អ​ក្នុង​ពេល​ដំណើរ​ការ​

តំរូវ​ការ​មូលដ្ឋាន​៖
១. Internet
២. ទាញយក​​ OS និង​ Flashtool

Xperia Flashtool.
Xperia Arc S ICS 4.0.4 Firmware Package

១. តំឡើង​ Flashtool ដែល​ទើប​ទាញ​យក​ក្នុង​កុំព្យូទរ័​​​ ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Drive C:/
២. ពន្លា​ lt18i_4.1.a.0.562_generic.zip ចូល​ក្នុង​កុំព្យូទរ័​ (LT18i_4.1.A.0.562_Generic.ftf)
៣. ចូល​ក្នុង​ C:\Flashtool\firmwaresលុបចោល​ទិន្នយ័​ទាំង​អស់​ក្នុង​ថត​នោះ​
៤. ចំលង​ LT18i_4.1.A.0.562_Generic.ftf ចូល​ទៅ​ក្នុង​ C:\Flashtool\firmwaresថត​
៥. ដំណើរ​ការ​ Flashtool ចុច​ សញ្ញា​រន្ទះ -> រើស​ Flashmode -> Ok -> រើសយក​ LT18i -> ក្នុង​ Wipe សូម​រើស​យក​ Wipe data, Wipe cache, Wipe apps log, No Final Verification -> OK

Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware01.JPG
Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware02.JPG Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware03.JPG Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware04.JPG Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware05.JPG Sony Xperia Arc S LT18i_ICS 4.0.4 Firmware06.JPG

សូម​កុំ​ចុច​ Cancel ដំណើរ​ការ​ជំហាន​ទី​៦​

៦. បិទ​ទូរសព្វ័​។​ បន្ទាប់មក​ ចុច​អោយ​ជាប់​ Back Key រួច​ភ្ផាប់​​ទូរសព្វ័​​ជា​មួយ​កុំព្យូទរ័​។​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ សារ​បញ្ចប់​លេច​ឡើង​។ ដក​ចេញ​ខ្សែរ​ពី​កុំព្យូទរ័​​ រង​ចាំ​វា​ដំណើរ​ការ​ខ្លួន​​ដោយ​ស្វយ័​ប្រវត្តិ​។

No comments:

Post a Comment