បកប្រែភាសា

Saturday, October 19, 2013

របៀប Root Sony Xperia Arc S LT18i Running ICS 4.0.4 Firmware

អត្ថបទមុន​បាន​ប្រ​កាស​ពីការ​​ តំឡើង​ជំនាន់​ Sony Xperia Arc S LT18i ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ ICS 4.0.4 Firmware។​ ឥឡូវ​នេះ​ itkhmer បាន​បន្ត​រ​ប្រ​កាស​ ពី​របៀប Root​ វិញ​ម្តង​ហើយ​អត្ថបទ​នេះ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​គ្នា​នៅ​​ជំហាន​ទី​៤។


slide.jpg

ចំណាំ​៖ ​ វា​អាច​ដំណើរ​ការ​បាន​ជា​​មួយ​ជំនាន់​ ICS 4.0.4 (4.1.B.0.431)។
Enable USB Debugging ដោយ​ត្រូត​ពិនិត្យ​ប្រ​អប់​ឧបករណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
Settings -> Applications -> Development -> USB Debugging
ដើម្បី​បំ​រុង​​នូវ​កំហុស​ឆ្គង់​នៅ​ពេល​តំឡើង៖
- ​​សូម​រក្សា​ទិន្នយ័​ទាំង​អស់​ក្នុង​ឧបករណ៍​ចូល​ក្នុង​ SD card ឬ កុំ​ព្យូទរ័​
- ទូរ​សព្វ័​ត្រូវ​មាន​ថ្ម​ ៧០%
- ដើម្បី​ការ​ពារ​ជា​មុន​ ត្រូវ​បិត​មុខងារ​សុវត្ថភាព​ Antivirus...​ដើម្បី​បញ្ចាស​ការ​បញ្ជូន​ទិន្នយ័​មិន​បាន​ល្អ​ក្នុង​ពេល​ដំណើរ​ការ​

តំរូវ​ការ​មូលដ្ឋាប៖
១. Internet
២. ទាញយក​​ Rooting
Rooting Package For Xperia Arc S

របៀប​ Root ដូច​ខាង​ក្រោម​៖​

១. ពន្លា​Rooting Package For Xperia Arc Sដែល​បាន​ទាញ​យក​
២. ចុច​ install.bat នៅ​ក្នុង​​ថត​ទិន្ន័យ​ដែ​ល​បាន​ពន្លា​

root01.JPG
root02.JPG


៣. ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​នេះ​ឧបករណ៍​និង​ Reboot។ ពេល​ណា​​ Script ដំណើរ​ការ​ចប់​វា​និង​បង្ហាញ​សារ​ដល់​អ្នក​ “ALL DONE”
៤. សូម​អនុវត្តន៍​ម្តង​ទៀត​តាម​​បៀប​ តំឡើង​ជំនាន់​ Sony Xperia Arc S LT18i

No comments:

Post a Comment