បកប្រែភាសា

Thursday, August 22, 2013

Unlock Bootloader Xperia 2012 or 2011

ឧបករណ៏
http://www.mediafire.com/download.php?9hg8hd21ujhvvn9 (1) រួចពន្លា
http://dl-developer.sonyericsson.com/customROM/windows/downloadinf.zip (Driver Fastboot )
ជំហាន ១
* ចូល Dail Pad ចុច ( *#*#7378423#*#* )
* Go to Service info > Configuration> Bootloader unlock allowed : Yes
(ចំណាំ បើ Bootloader unlock allowed : No កុំអនុវត្តន៏ជំហានបន្ត )
* កត់ចំណាំ IMEI របស់ទូរសព្ទ័
* goto http://unlockbootloader.sonymobile.com/
* បំពេញ ឈ្មោះ , E-Mail , និង IMEI
* កត់ចំណាំ Unlock Bootloader code
ជំហានទី ២
* បិទទូរសព្ទ័ រួចចុច Vulume Up ហើយដោយ USB (សំរាប់ Xperia 2011 ចុច Back Button ហើយដោតUSB)
* ចុចShift ហើយ mouse ស្តាំ ក្នុងFolder (1) ដែលពន្លារួច ( cmd window )
* វាយអក្សរ fastboot.exe -i 0x0fce getvar version រួច Enter
* វាយអក្សរបន្ទាប់ fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x.............. ( បំពេញUnlock Bootloader code ) រួច Enter
* វាយអក្សរ fastboot reoot រួច Enter
Finish !!!
Own Risk !!

No comments:

Post a Comment