បកប្រែភាសា

Thursday, August 22, 2013

Samsung P3100 ROOT Jelly Bean 4.1.1 (Galaxy TAB 7″)

Samsung P3100 ROOT Jelly Bean 4.1.1 (Galaxy TAB 7″)

 Samsung P3100
តម្រូវការ
1. Odin3_v3.04.zip
2. CWM_ROOT_P3100.tar.md5
វិធី Root
ដំបូងទូរស័ព្ទត្រូវដាក់ទៅជា Download Mode ហើយភ្ជាប់ទៅ PC
1. បើក Odin3_v3.04.exe
2. លើ PDA រើសយកហ្វាល់ CWM_ROOT_P3100.tar.md5
3. ចុចប៊ូតុង Start វានឹងដំណើរការសរសេរហ្វាល់ខាងលើចូលទូរស័ព្ទ
4. Done.
ទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង!!! 

No comments:

Post a Comment