បកប្រែភាសា

Monday, August 12, 2013

របៀបបិទ Dual Clock សម្រាប់ទូរស័ព្ទ LG Optimus ប្រទេសកូរ៉េ


ជាទូទៅទូរស័ព្ទ LG កូរ៉េដែលជាផលិតផលទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាភាគ
ច្រើននៅផ្ទាំងនៃអេក្រង់គឺមាន ម៉ោងចំនួន២គឺ Global Clock (គ្រប់ប្រទេស) និង Seoul Clock (កូរ៉េ)
អាចធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនមិនចង់បានឡើយសម្រាប់ Seoul Clock នេះតែសម្រាប់ម៉ូឌែលមួយចំនួនយើងក៏អាចបិទវាបានផងដែរដោយចូលទៅកាន់:

ចូលទៅកាន់ Apps > Settings > Global Roaming >  Roaming Clock Settings > ដក Tick ចេញពី
Use Roaming Dual-Clock​ ជាការស្រេច


No comments:

Post a Comment