បកប្រែភាសា

Tuesday, June 7, 2016

Official Lollipop KDZ Firmware LG G PRO F240 L,S,K

Download links for KDZ firmware Lollipop 5.0.1 for LG G PRO
Flash as normal KDZ file and enjoy
Lollipop KDZ Firmware LG G PRO

Download Lollipop 5.0.1 for LG G PRO F240 K

Download Lollipop 5.0.1 for LG G PRO F240 L 

Download Lollipop 5.0.1 for LG G PRO F240 S

No comments:

Post a Comment