បកប្រែភាសា

Saturday, April 9, 2016

Galaxy Note2 E250K Style Note5 Version 5.1.1

​​  

ដំណើរការរហ័សជាងមុន 15%
Android version 5.1.1
Support Device Galaxy Note2 E250K
auto 3G
Icon pack Note5
S launcher fast
Menu Khmer
add Khmer Keyboard
Note5 wallpaper
Smooth & Stable
No any bugs
Already Test on Note2 E250K


passwordhere: AFJ;A;JLF412341@#$23fa


http://iittour.blogspot.com/

1 comment:

  1. ដោនបានហើយ តែដំឡើងមិនកើត មិនមែន​​ file full ទេបង ​១G​នឹង

    ReplyDelete