បកប្រែភាសា

Wednesday, December 30, 2015

ROM Samsung Galaxy Note 3 Style Note 5 (Lollipop 5.1.1)របៀបដំឡើង ROM

- Flash Rom with CWM / Phliz Recovery / TWRP Latest
- Full Wipe (System, Data, Davik Cache, Cache)
- Flash Rom
- Flash Kernel according models (link kernel directly below)
- Reboot and enjoy.

ដំណើការនៅលើ Devices ដូចជា:


N9005 (N900T, N900U, N900V, N900w8) code kernel is "hlte" 
N900S/L/K code kernel is : "hlteskt"
N900D (SC-01F, SCL22) code kernel is:  "hltedcm"

លក្ខណៈពិសេសរបស់ ROM


S6 PLUS EDGE - EDGE SCREEN 
N5 spen - Air Command 
N5 Action Memo 
N5 Clock 
N5 Video 
N5 Messages (Floating Message) 
N5 Voice Recorder 
N5 Theme Center 
N5 Theme Store 
N5 Settings 
N5 Sparkling Bubbles Effect 
Water Droplets N5 Effect 
N5 S Note 
N5 Dialer & Contact 
N5 Music Player 
N5 Gallery 
N5 Weather 
N5 Email 
N5 Splaner & widget 
My N5 File 
N5 S Health 
N5 Wallpaper Picker 
N5 Calculator 
N5 Galaxy App 
N5 Keyboard 
N5 Optical Reader 
N5 Smart Remote 
N5 Asisstant 
N5 Photo Editor 
N5 S Translator 
N5 Memo 
N5 SVoice 
N5 Smart Manager 
N5 Launcher 

ទាញយក CWM Recovery

ទាញយក Kernel នៅទីនេះ

ទាញយក ROM Samsung Galaxy Note 3 Style Note 5 (Lollipop 5.1.1) នៅទីនេះ

សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង..........

2 comments: