បកប្រែភាសា

Wednesday, December 23, 2015

Rom S6 Edge 5.0.2 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3


លក្ខណ:ពិសេស របស់ ROM:

-ដំណើការនៅលើ SM-N9005,SM-N9006,SM-N9008,SM-N900p,japanese និង korean version
-Beta 36 CSC’s selectable in Aroma
-Potato clock translated
-MultiLanguage
-Camera select in Aroma
-SystemUI select in Aroma
-SoundMod select in aroma
-TouchWiz select in aroma
-Flipboard translated
-Weather translated
-Samsung Keyboard translated with secondary symbols
-Browser translated
-Google account added in first configuration
-5Menu translated
-UPSM translated
-Framework set to Google GPS
-SystemUI translated
-Norma settings translated
-SVoice translated
-Samsung Cloud added
-Xposed separate ZIP(Pin lock password WORK without Xposed)
-Dialer ID fix
-Added Arter kernel N9005 in Aroma
-More


ទាញយក Rom S6 Edge 5.0.2 សម្រាប់ Samsung Galaxy Note 3 នៅទីនេះ

No comments:

Post a Comment