បកប្រែភាសា

Tuesday, December 22, 2015

Free Tool Update Rom ពពួក File Update.app ដូចជា Model Huawei , i-mobile .........ជាច្រើនទៀតដែលពិបាក Update តាម SD Card ទាញយកដោយសេរី

( Pass Setup khmerifix )
Credit khmer ifix 0888881716

No comments:

Post a Comment