បកប្រែភាសា

Sunday, October 18, 2015

Samsung G7102 Galaxy Grand 2 DUOS Repair Firmwares

Samsung Full Firmwares | 5Files Firmwares 

(PDA,AP,Modem,Phone,CP,BL,Bootloader,CSC,PIT Files)

Samsung G7102 Galaxy Grand 2 DUOS Fix Repair Firmwares

G7102XWUBNK1 / OLBBNJ1: Download

G7102XXUANG2 / OLBANG1: Download

G7102XXUBNG8 / OLBBNG3: Download

G7102XXUBNJ2 / OXEBNJ2: Download

No comments:

Post a Comment