បកប្រែភាសា

Wednesday, September 30, 2015

Stock Firmware Official Samsung Galaxy S4 All in One Android Lollipop 5.0.1


1.Download  Odin  HERE
2.Download  install KIES and latest USB drivers HERE
3.Download   your own  firmware  coming from  HERE extract it
4.Make shure  That   your  phone  is usually  70% charged
5.Turn off  your own  phone
6.Download mode samsung galaxy
7.Home"+"Power"+"Volume Down" buttons  with the  same. Release  ones  buttons  soon after   you   carry   your  warning screen  including   at the  screenshot  given  below.
8.press "Volume Up" button to confirm the action,

Download Selection Firmware Glaxy SIII All In One :
Mobile - Galaxy S4 :
Model : All
System Version  : 
Samsung | Galaxy S4 |  GT-I9500 | Lollipop 5.0.1 | Download
Samsung | Galaxy S4 (Canada) | SGH-I337M | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 (Korea) | SHV-E300L | Jelly Bean 4.2.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 (Korea) | SHV-E300S | Jelly Bean 4.2.2 | Download 
Samsung | Galaxy S4 (Korea) | SHV-E300K | Jelly Bean 4.2.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 (Sprint) | SPH-L720T | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 (T-Mobile) | SGH-M919 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 (Verizon) | SCH-I545 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Active | GT-I9295 | Lollipop 5.0.1 | Download
Samsung | Galaxy S4 Active (AT&T) | SGH-I537 | Jelly Bean 4.3 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE | GT-I9505 | Lollipop 5.0.1 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE-A | GT-I9506 | Lollipop 5.0.1 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE-A | GT-I9506 | Lollipop 5.0.1 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE-A (Korea) | SHV-E330L | Jelly Bean 4.2.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE-A (Korea) | SHV-E330S | Jelly Bean 4.2.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 LTE-A (Korea) | SHV-E330K | Jelly Bean 4.2.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Mini | GT-I9190 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Mini Duos | GT-I9192 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Mini LTE | GT-I9195 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Zoom SM-C101 | KitKat 4.4.2 | Download
Samsung | Galaxy S4 Zoom LTE | SM-C105 | KitKat 4.4.2 | Download 

1 comment:

  1. sur sdey bong jos SHV-E300l ning fix Khmer ort ?

    ReplyDelete