បកប្រែភាសា

Friday, February 20, 2015

[ ROM FIX LG ] LG​ G3 F400 LSK មីនុយខ្មែរ និង​ក្តាចុច មានភាសាខ្មែរស្រាប់ ប្រតិបត្តិការ ANDROID KK 4.4.2

No comments:

Post a Comment