បកប្រែភាសា

Sunday, February 22, 2015

ROM FIX E250L S K Android v4.4.2

 
SHV-E250L  :  Download Here
SHV-E250S  :  Download Here
SHV-E250K  :  Download Here

សូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង.

1 comment: